Normering

Normering bij de centrale examens in het voortgezet onderwijs

Elk jaar worden de centrale examens in het voortgezet onderwijs genormeerd. Deze normen geven aan hoe de examenscores moeten worden omgezet in cijfers.
Wilt u weten hoe de besluitvorming over de normering van het centraal examen tot stand komt? In deze toetsspecial leest u er alles over.

Het eindexamen in het voortgezet onderwijs bestaat voor de meeste vakken uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE). Het examen wordt in zijn geheel door en onder verantwoordelijkheid van de school afgenomen. Bij het SE stelt de school zelf opgaven en normering vast. Bij het CE worden de opgaven, de afnamecondities zoals tijd en toegestane hulpmiddelen, de beoordelingsmodellen en de normering centraal vastgesteld. Dit zijn de taken die aan het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zijn toebedeeld.

Rolverdeling CvTE, Cito en school
Cito construeert de examens in opdracht van het CvTE en verzamelt afnamegegevens voor de ondersteuning van de normeringsbeslissingen. Het CvTE stelt opgaven, toetsen, het beoordelingsvoorschrift en de normering vast. De afname van de examens en de vaststelling van de scores vindt plaats op school door de examinatoren onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.

Inhoud
Deze toetsspecial behandelt de volgende onderwerpen:

1 | Wat is het doel van normering?
2 | Wat is normering?
3 | Welke standaard wordt er gehanteerd?
4 | Hoe komt de normering tot stand?
5 | Wat houdt de equivaleringsprocedure in?
6 | Welke gegevens zijn beschikbaar en hoe spelen die een rol?

Over deze special
Op verzoek van CvTE is de normeringssystematiek in 2009 onderwerp geweest van een audit. Een van de aanbevelingen uit de audit was om de normeringssystematiek voor ge´nteresseerden op een toegankelijke wijze in een samenhangend document te beschrijven. CvTE en Cito stonden positief tegenover deze suggestie met deze toetsspecial als resultaat. CvTE en Cito hopen dat deze special bijdraagt aan helderheid over de uitgangspunten en werkwijzen bij de normering.
>> Lees verder


Datum: 21 februari 2017

Websites

Examenblad.nl

College voor Toetsen en Examens

Cito

Ministerie van OCW