Normering

5 | Equivalering: het technisch normeringsadvies

Voor het technisch normeringsadvies is de equivaleringsprocedure van groot belang. Wat houdt die procedure in?

Bij het normeren gaat het er in wezen om de met het referentie-examen vastgestelde standaard toe te passen op het te normeren examen. Er wordt voorafgaand aan de afname van een examen altijd een rationale uitgewerkt over de wijze waarop en aan de hand van welke gegevens een examen genormeerd zal gaan worden. We noemen dat de equivaleringsprocedure. Dat kan op basis van kwalitatieve oordelen van examinatoren en toetsconstructeurs over de moeilijkheid van de examens, maar het is beter de normeringsbeslissingen te baseren op 'empirische' afnamegegevens. De gegevensverzameling is een afgeleide van de beoogde equivaleringsprocedure. Zodra de gegevens beschikbaar zijn, kan de rationale worden toegepast. Dat resulteert in een technisch normeringsadvies, opgesteld door de Cito-toetsdeskundige.

Gelijke eisen door de jaren heen
Het normeringsadvies is technisch. Daarmee bedoelen we dat op basis van de verzamelde afnamegegevens vanuit een bepaalde invalshoek een zodanige norm wordt voorgesteld dat over jaren en tijdvakken heen gelijke eisen aan kandidaten worden gesteld. Aan het technisch normeringsadvies van de Cito-toetsdeskundige ligt een geclausuleerde en een technische benadering van de gegevens ten grondslag. Het technisch normeringsadvies is altijd gebaseerd op enkele expliciete aannamen. De waarde van het advies is natuurlijk afhankelijk van de juistheid van die aannamen. Maar gegeven die uitgangspunten is de redeneertrant transparant en voor iedereen te volgen. Het technisch normeringsadvies heeft geen 'absolute' pretenties, maar als de geŽxpliciteerde aannamen juist zijn dan zou ook het resultaat juist moeten zijn. Er worden verschillende equivaleringsprocedures onderscheiden.
>> Equivaleren en equivaleringsprocedures

Verder lezen
>> Wat betekent het om twee examens aan elkaar te equivaleren?
>> Equivaleren op basis van aanvullende data


Datum: 8 juni 2011