Het eindexamen in het voortgezet onderwijs

Het eindexamen wordt afgenomen door de directeur en de leraren van de school. De directeur wijst de examinatoren aan. Het eindexamen bestaat voor de meeste vakken uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE). Sommige vakken kennen alleen een schoolexamen. Het SE kent een uitgebreider aantal toetsmomenten dan het CE.

Een kandidaat doet op het vwo en op de havo in ongeveer zeven vakken centraal examen. Dat is ongeveer de helft van zijn eindbeoordelingen. In het vmbo is dat vijf of zes, en is het aantal eindcijfers acht of negen. In de vakken waarin een kandidaat CE doet, doet hij altijd ook SE.

Het centraal examen wordt ook op en door de school afgenomen. Het centrale hierin is dat het College voor Examens (CvE) de opgaven, de beoordelingsmodellen en de normering centraal vaststelt. De regels voor de uitslagbepaling van het examen worden in het Eindexamenbesluit vwo-havo-vmbo voorgeschreven. De uitslagregels gelden voor alle scholen voor voortgezet onderwijs.