Normering

Over deze special

De toetsspecial 'Normering' is een uitgave van het College voor Toetsen en Examens en Cito, juni 2011.

Deze toetsspecial geeft een beschrijving van de wijze waarop de normering van de centrale examens tot stand komt. Op verzoek van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is de normeringssystematiek in 2009 onderwerp geweest van een audit. Een van de aanbevelingen uit de audit was om de normeringssystematiek voor geļnteresseerden op een toegankelijke wijze in een samenhangend document te beschrijven. CvTE en Cito stonden positief tegenover deze suggestie met deze toetsspecial als resultaat. CvTE en Cito hopen dat deze special bijdraagt aan helderheid over de uitgangspunten en werkwijzen bij de normering.
>> Audit normeringsprocedure centrale examens

Op basis van onderzoek worden de werkwijzen bij de normering regelmatig verfijnd en verbeterd. Deze special zal steeds aangevuld worden met de nieuwste informatie. CvE en Cito ontvangen graag uw commentaar op deze uitgave. Mede aan de hand van uw reacties willen we de special verder completeren en verduidelijken. U kunt uw reactie via e-mail sturen aan de redactie van Toetswijzer.

Copyright © CvTE en Cito
Het auteursrecht op de special 'Normering' berust bij het College voor Toetsen en Examens en Cito. Overname van (onderdelen uit) de special is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redactie van Toetswijzer. Verzoeken tot overname van kopij dienen te worden gericht aan de redactie van Toetswijzer, onder vermelding van het medium, de oplage en de doelgroep.


Datum: 8 juni 2011

Websites

College voor Toetsen en Examens

Cito