Referentiesets

5 | Welke referentiesets zijn gemaakt?

Een referentieset maakt het mogelijk om leerlingen uit verschillende onderwijssectoren een toets te geven die specifiek bij hen past, maar toch ook voor iedereen dezelfde prestatiestandaard te hanteren. Daarom zijn er vooral referentiesets nodig voor de referentieniveaus die door leerlingen uit verschillende sectoren behaald moeten worden.

Met name voor de toetsen die worden opgenomen in de toetslijn die de overheid invoert, is het belangrijk dat de prestatiestandaard juist wordt doorgevoerd. Daarom zullen de verplichte centrale toetsen en examens in ieder geval aan de referentiesets gekoppeld worden.

Referentiesets rekenen
Voor rekenen zijn de volgende referentiesets gemaakt:

ReferentieniveauReferentieset
1FRekenen 1F
1SAnkerset Rekenen 1S
2FRekenen 2F
3FRekenen 3F

Voor Rekenen 1S geldt dat dit niveau alleen relevant is in het primair onderwijs. Er vindt daarom geen vergelijking tussen schooltypen plaats. Dit betekent dat het niet nodig is om dezelfde opgaven in verschillende schooltypen af te nemen. Om toch tegemoet te komen aan de visie van experts om het 1S niveau te operationaliseren in een verzameling opgaven met bijbehorende prestatiestandaard, is besloten een ankerset te construeren. Deze ankerset bevat 1S rekenopgaven en wordt in het primair onderwijs afgenomen.

Referentiesets taal
Voor taal zijn de volgende referentiesets gemaakt:

ReferentieniveauReferentieset
1FTaal (Lezen) 1F
2FTaal (Lezen) 2F
3FTaal (Lezen) 3F
4FNiet van toepassing

Er is geen referentieset voor Taal - 4F gemaakt omdat dit niveau alleen in vwo wordt getoetst. Omdat dit het enige schooltype is waarin leerlingen dit niveau moet behalen, is een referentieset in dit geval niet noodzakelijk.

In het basisonderwijs maakt ook het onderdeel Taalverzorging deel uit van de centrale toetsing. Er is daarom naar analogie van Rekenen 1S besloten om ook voor Taalverzorging een ankerset te maken met opgaven (en bijbehorende prestatiestandaard) die alleen in het primair onderwijs worden afgenomen. Het project Ankersets taalverzorging heeft twee sets opgeleverd.

ReferentieniveauAnkerset
1FTaal (Taalverzorging) 1F
2FTaal (Taalverzorging) 2F
3FNiet van toepassing
4FNiet van toepassing

Taal
De doorlopende toetslijn voor taal bevat vooralsnog alleen het onderdeel begrijpend lezen. (Taalverzorging kent nog geen doorlopende toetslijn.) Daarom zijn er alleen voor begrijpend lezen referentiesets gemaakt. Er zijn zowel zakelijke als fictionele teksten in de sets opgenomen. De fictionele teksten zijn echter alleen afkomstig uit het primair onderwijs, alleen daar zal deze tekstsoort in de officiŽle toetsing opgenomen zijn.

Rekenen
Voor rekenen zijn in de referentiesets opgaven uit alle domeinen opgenomen. Dit betreft dus: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, en verbanden. Er zullen geen aparte sets voor de domeinen gemaakt worden, in een set zullen dus opgaven uit alle domeinen opgenomen worden. In de sets zullen zowel opgaven met als zonder context opgenomen worden, het betreft daarnaast opgaven met ťn zonder rekenmachine.

Papier en digitaal
De toekomstige toetsen en examens in de doorlopende toetslijn zullen zowel op papier als digitaal worden afgenomen. In de sets worden opgaven opgenomen die oorspronkelijk voor digitale of papieren toetsen geconstrueerd zijn. De digitale opgaven worden geschikt gemaakt voor afname op papier en andersom. Dit is echter bij leesteksten die oorspronkelijk op papier getoetst zijn niet mogelijk, deze opgaven blijven altijd alleen geschikt voor een papieren afname. Voor het uitvoeren van het onderzoek is daarom gekozen voor een gemengde afname vorm: er wordt dus zowel op papier als digitaal getoetst.

>> Lees verder: 6 | Rapportage project Referentiesets


Datum: 19 augustus 2016

Meer informatie

Toetsing referentieniveaus taal

Toetsing referentieniveaus rekenen