Referentiesets

1 | Doorlopende leerlijnen in het onderwijs

In 2007 heeft de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen het ministerie van OCW geadviseerd over wat leerlingen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen.

Over de drempels met taal en rekenen
Het rapport van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen geeft een systematische beschrijving van de kennisdomeinen taal en rekenen. Hierbij wordt aangegeven wat leerlingen op belangrijke momenten in hun schoolloopbaan moeten kennen en kunnen. Deze belangrijke momenten noemt de commissie 'drempels'. Er zijn vier drempels vastgesteld in een schoolloopbaan van primair onderwijs tot uitstroom naar de arbeidsmarkt of instroom in het hoger onderwijs. Het niveau dat leerlingen moeten behalen om een drempel goed te kunnen nemen, wordt het fundamentele niveau (F) genoemd. Er zijn ook streefniveaus geformuleerd voor leerlingen die meer aankunnen (S).
Het rapport is beschikbaar op de website Doorlopende leerlijnen taal en rekenen op de pagina Documenten referentiekader taal en rekenen.

Wet referentieniveaus
Op 1 augustus 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht geworden. Deze wet geldt voor alle onderwijssectoren en draagt daarmee zorg voor inhoudelijke samenhang tussen deze sectoren. In de wet is vastgesteld dat de referentieniveaus verplicht zijn van primair onderwijs tot uitstroom naar de arbeidsmarkt en instroom naar het hoger onderwijs.

Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen
In het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is bepaald voor welke onderwijssoorten de referentieniveaus zijn vastgesteld:

OnderwijssoortTaalRekenen
primair onderwijs1F en 2F 1F en 1S
speciaal onderwijs 1F en 2F 1F en 1S
praktijkonderwijs1F1F
vmbo-bb2F2F
vmbo-kb2F2F
vmbo-gl/tl2F2F
havo3F3F
vwo4F3F
mbo niveau 12F2F
mbo niveau 22F2F
mbo niveau 32F2F
mbo niveau 43F3F

Anders weergegeven:

ReferentieniveauOnderwijssoort
1Fprimair onderwijs, speciaal onderwijs, praktijkonderwijs
2F(/1S)primair onderwijs, speciaal onderwijs, vmbo-bb, vmbo-kb, vmbo-gl/tl, mbo-1, mbo-2, mbo-3
3F(/4F)havo, vwo, mbo-4

De hoofdvragen met betrekking tot toetsing en examinering die hierbij rijzen zijn:

  • Wordt de toetsing en examinering van de referentieniveaus in de verschillende onderwijssoorten afgestemd?
  • Hoe weten we dat bij de toetsing en examinering van hetzelfde referentieniveau in de verschillende onderwijssoorten aan leerlingen dezelfde prestatie-eisen worden gesteld?

Toetsen en examens doorlopende leerlijnen
Om te bepalen of leerlingen en studenten het gevraagde referentieniveau beheersen, zijn toetsen nodig. Daarom is er naast een doorlopende leerlijn ook een doorlopende toetslijn opgesteld met verplichte centrale toetsen en examens. Dit betekent dat er in het primair en speciaal onderwijs een verplichte eindtoets voor Nederlands en rekenen is ingevoerd. In het voortgezet onderwijs zullen de referentieniveaus in het eindexamen Nederlands centraal getoetst worden en wordt een centrale rekentoets ingevoerd. In de mbo niveaus 2,3 en 4 worden centraal ontwikkelde examens voor de Nederlandse taal en voor rekenen ingevoerd.

>> Lees verder: 2 | Doorlopende toetslijnen


Datum: 19 augustus 2016

Meer informatie

Doorlopende leerlijnen taal en rekenen

OCW-dossier: Taal en rekenen

Centrale eindtoets po

Steunpunt taal & rekenen vo

Steunpunt taal & rekenen mbo

College voor Toetsen en Examens