Referentiesets

Colofon

De website www.referentiesets.nl is een uitgave van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en Stichting Cito, gepubliceerd in november 2011.

Deze website maakt onderdeel uit van het project Referentiesets taal en rekenen. Dit project is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW en onder verantwoordelijkheid van het CvTE. De referentiesets zijn ontwikkeld door Stichting Cito.

De website informeert het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs over het vergelijkingsonderzoek Referentiesets.

Copyright Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling
Het auteursrecht op de website 'Vergelijkingsonderzoek Referentiesets' berust bij Stichting Cito. Overname van de inhoud van de special is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redactie van Toetswijzer. Verzoeken tot overname van de inhoud dienen te worden gericht aan de redactie van Toetswijzer, onder vermelding van het medium, de oplage en de doelgroep.
Het is toegestaan om via de weblink www.referentiesets.nl te verwijzen naar de website over het vergelijkingsonderzoek Referentiesets.


Datum: 17 oktober 2017

Websites

Ministerie van OCW

College voor Toetsen en Examens

Cito