Openbare referentiesets

Over referentiesets taal en rekenen

Een referentieset is een verzameling opgaven die gezamenlijk een referentieniveau goed meten. Er zijn referentiesets voor rekenen en voor Nederlandse taal: lezen. Alle opgaven van een referentieset zijn in verschillende schooltypen afgenomen. De opgaven Nederlandse taal: taalverzorging zijn alleen in het basisonderwijs afgenomen. Daarom spreken we bij dit onderdeel van een ankerset in plaats van een referentieset.

Prestatiestandaard
Naast de opgaven is voor elke referentieset een prestatiestandaard (referentiecesuur) vastgesteld. Deze standaard geeft aan hoeveel opgaven van de set een leerling goed moet maken om te laten zien dat het referentieniveau beheerst wordt. De referentiesets taal (lezen) en rekenen, de ankersets taalverzorging en de bijbehorende dataverzamelingen zijn bedoeld om de landelijk gehanteerde prestatiestandaarden voor de referenteniveaus taal en rekenen op verschillende toetsen over te brengen. Daarnaast geven deze referentiesets inzicht in de operationalisering van de prestatiestandaarden.

Referentiesets als methodologisch instrument
De referentiesets zijn methodologische instrumenten om de prestatiestandaarden, behorend bij de referentieniveaus, over te brengen op toetsen voor verschillende populaties. Een referentieset is niet bedoeld als voorbeeldmateriaal ter voorbereiding op centrale toetsen en examens taal en rekenen. Voorbeeldtoetsen en -examens zijn hiervoor beter geschikt dan een referentieset. De referentieset laat namelijk niet zien welke opgaven er in de specifieke toetsen komen. Zij laat daarnaast ook niet zien hoe de leerstof zich verhoudt tot een toets.

Voorbeeldtoetsen en -examens
Voor een goed beeld van de inhoud van centrale toetsen en examens zijn voor elke doelgroep en sector voorbeeldexamens/-toetsen beschikbaar via onderstaande kanalen:

Openbare referentiesets taal en rekenen
Meer informatie over de openbare referentiesets taal en rekenen kunt u vinden op de volgende pagina's op deze website:

Downloaden openbare referentiesets
De openbare referentiesets taal en rekenen en bijbehorende datasets kunnen op deze website gedownload worden:


Datum: 19 augustus 2016