Openbare referentiesets

Colofon

De website 'Openbare referentiesets taal en rekenen' is samengesteld door het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) en Stichting Cito. De website is gepubliceerd in oktober 2014.

Deze website maakt onderdeel uit van het project Referentiesets taal en rekenen. Dit project is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW en onder verantwoordelijkheid van het CvTE. De referentiesets zijn ontwikkeld door Stichting Cito.

Via deze website maakt het CvTE de referentiesets taal en rekenen publiek toegankelijk, om inzichtelijk te maken op welke manier de landelijke referentiecesuren voor de referentieniveaus taal en rekenen tot stand gekomen zijn.

Gebruikersvoorwaarden referentiesets taal en rekenen
De openbare referentiesets taal en rekenen op deze website zijn een product van het ministerie van OCW en in beheer bij het CvTE te Utrecht. Bij gebruik van de openbare referentiesets Nederlandse taal (lezen en taalverzorging) en rekenen (of delen daarvan) zijn gebruikersvoorwaarden van toepassing.

Copyright Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling
Het auteursrecht op de website 'Openbare referentiesets taal en rekenen' berust bij Stichting Cito. Overname van de inhoud van de special is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redactie van Toetswijzer. Verzoeken tot overname van de inhoud dienen te worden gericht aan de redactie van Toetswijzer, onder vermelding van medium, oplage en doelgroep. Het is toegestaan om via de weblink
http://www.toetsspecials.nl/html/referentiesets_openbaar/default.shtm te verwijzen naar deze website.


Datum: 12 oktober 2017

Websites

Ministerie van OCW

College voor Toetsen en Examens

Cito

Vergelijkings-
onderzoek Referentiesets