Openbare referentiesets

Openbare referentiesets taal en rekenen

In 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht geworden. Deze wet geldt voor alle onderwijssectoren en draagt daarmee zorg voor inhoudelijke samenhang tussen deze sectoren.

In de wet is vastgesteld dat de referentieniveaus verplicht zijn van primair onderwijs tot uitstroom naar de arbeidsmarkt en instroom naar het hoger onderwijs.

Doorlopende leer- en toetslijn
Om te kunnen bepalen of leerlingen en studenten het gevraagde referentieniveau beheersen, zijn toetsen nodig. Daarom wordt, onder verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) een doorlopende toetslijn ge´mplementeerd met centrale toetsen en examens Nederlandse taal en rekenen.

Referentiesets taal en rekenen
Het is belangrijk dat in de toetsen en examens de eisen van de referentieniveaus voor alle leerlingen gelijk zijn, ongeacht het schooltype dat zij volgen. Op die manier kan de doorlopende leerlijn tussen de schooltypen worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken heeft Stichting Cito - in het project Referentiesets onder verantwoordelijkheid van het CvTE en in opdracht van het ministerie van OCW - referentiesets taal (lezen en taalverzorging) en rekenen ontwikkeld.

Openbare referentiesets taal en rekenen
Op deze website kunt u de openbare referentiesets taal en rekenen en bijbehorende datasets downloaden:


Datum: 19 augustus 2016

Websites

Ministerie van OCW

College voor Toetsen en Examens

Cito

Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

Doorlopende leerlijnen taal en rekenen

Vergelijkings-
onderzoek Referentiesets